ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

คณะกรรมการอำเภอได้จัดตั้งโรงเรียนวัดสุขใจ ขึ้นเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลสามวาตะวันออก (วัดสุขใจ) อาศัยศาลาวัด สุขใจเป็นที่เรียนให้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาล ตำบล สามวาตะวันออก (วัดสุขใจ) ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ซึ่งประกาศใช้บังคับ ได้ตำบลคลองสามวา ฝั่งตะวันออก อำเภอ มีนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๓๑

รองอำมาตย์โท ขุนบำรุงรัตนบุรี นายอำเภอมีนบุรี รอง อำมาตย์เอก ขุนสมรรคร การศึกษาจังหวัดพระนคร นายเทียน  นิตย์สมบูรณ์ ศึกษาธิการอำเภอมีนบุรี ได้มาทำการเปิดโรงเรียนประชาบาล ตำบลสามวาตะวันออก (วัดสุขใจ) เมื่อวันที่ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒ และได้นิมนต์ ท่านเจ้าอาวาสวัดสุขใจ ท่านพระอาจารย์กุ๊  เป็น ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน โรงเรียนนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินบำรุงการศึกษา พลีเก็บจากชายฉกรรจ์คนละ บาทต่อปี เป็นเงินบำรุงโรงเรียน

       ปัจจุบันดำรงอยู่ด้วยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และเงินอุดหนุนรัฐบาล จัดสรรงบประมาณจากรายหัวนักเรียน

เปิดเรียนวันแรกได้ทำการตามแบบ . มีนักเรียนทั้งหมด ๗๕ คน มีครูทำการสอน ๑คน เปิดทำการสอนระดับชั้น . ทำการสอน เวลา คือ ครั้งแรก๐๙.๐๐ ครึ่งหลัง ๑๒.๐๐ . ถึง ๑๕.๐๐ . และได้ย้ายชั้นเรียนตามลำดับถึง ชั้น .  ปัจจุบันจัดการศึกษาในระบบ เปิดสอนตั้งแต่ปฐมวัย (อนุบาล) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ . ถึง ๑๕. ๓๐ . ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 11 ซอยวัดสุขใจ 21 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510