วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดสุขใจ มุ่งมั่น จัดการศึกษาตามมาตรฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  ปรัชญา

การศึกษา คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต