พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.   จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

    (School Based Management)

3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ มีเจตคติที่ดี

    และมีศักยภาพตามสายงาน

4. มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถ

    ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. เครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการศึกษา

 

เป้าหมาย

1.   โรงเรียนมีบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.   โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับ

3.   นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.   โรงเรียนได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดทั้งองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษา