เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนวิถีพุทธ