กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนารี เชนประโคน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกาญจนา พรมลักษณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2