พนักงานสานที่

นายเฉลิมศักดิ์ เอี่ยมบุญ
พนักงานสถานที่

นายธรรมนูญ สังข์เนตร
พนักงานสถานที่