กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณิภาพร สุดฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3