กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชุมพล นนบุต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ