กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนพันธุ์ นรเสฏฐ์ภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุทัศน์
ครูผู้ช่วย