กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธณัฎฐา เม้าบำรุง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกาญจนา พรมลักษณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวณิภาพร สุดฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3